Карел Готт | Песни | In dem Lokal wird heut'gefeiert

год: 1973

время: 2:57

музыка: Ricardo, Heilburg

текст: Bert Olden

Guten Abend, gute Laune(1981) [ID 1009]

Guten Abend, gute Laune

Guten Abend, gute Laune(1981) [ID 1288]

Guten Abend, gute Laune

In dem Lokal wird heut' gefeiert / Es kommt einmal wieder(1973) [ID 1566]

In dem Lokal wird heut' gefeiert

Karel Gott(1975) [ID 1307]

Karel Gott

Der Zaubermeister(2023) [ID 3011]

Der Zaubermeister