Karel Gott | Songs | Tak pojď se mnou

year: 2014

time: 3:10

music: Radek Banga

lyrics: Radek Banga

duet: Radek Banga

orchestra, choir: ORM

studio: ORM

Duety(2015) [ID 2991]

Duety

S pomocí přátel(2014) [ID 2992]

S pomocí přátel