Karel Gott | Písně | In dem Lokal wird heut'gefeiert

rok: 1973

čas: 2:57

hudba: Ricardo, Heilburg

text: Bert Olden

Guten Abend, gute Laune(1981) [ID 1009]

Guten Abend, gute Laune

Guten Abend, gute Laune(1981) [ID 1288]

Guten Abend, gute Laune

In dem Lokal wird heut' gefeiert / Es kommt einmal wieder(1973) [ID 1566]

In dem Lokal wird heut' gefeiert

Karel Gott(1975) [ID 1307]

Karel Gott