Karel Gott | VHS Dědictví anebo kurvahošigutentag

[Erbes oder Guten Tag Burschen]

Karel Gott | Dědictví anebo kurvahošigutentag

VHS Space Films (CZ)